Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI ETRANSKRYPTOR

I. Postanowienia ogólne

 1. Przyjmuje się następujące definicje
  • DSM Intelligence – DSM Intelligence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000859096, posiadająca nadane numery: REGON 38697915700000 oraz NIP 542-340-85-44.
  • Usługa – usługa transkrypcji, generowania napisów lub jakakolwiek inna usługa świadczona przez Serwis.
  • Serwis – strona internetowa eTranskryptor, dostępna pod adresem URL: https://platforma.etranskryptor.eu oraz każdym innym, będącym kontynuacją bądź uzupełnieniem tego adresu URL
  • Aplikacja – oprogramowanie eTranskryptor, do którego pełne prawa majątkowe posiada firma DSM Intelligence, służące do realizacji zleconej Usługi, dostępne w Serwisie.
  • Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunku korzystania z Aplikacji
  • Klient – użytkownik aplikacji
  • Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia.
  • Doradca – osoba fizyczna wskazana przez DSM Intelligence do pełnienia roli osobistego doradcy w Serwisie. Każdemu Klientowi, posiadającemu konto w Serwisie, przydzielany jest osobisty doradca.
  • Napisy – napisy wygenerowane automatycznie przez Aplikację, dopasowane czasowo do danego materiału audiowizualnego.
  • Dane osobowe – e-mail, numer telefonu, imię użytkownika.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 września 2020 r.
 3. Niniejszy regulamin to zbiór obejmujący zasady korzystania z Aplikacji, regulujący prawa i obowiązki Klientów i DSM Intelligence, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień i stosowaniem się do niniejszego Regulaminu.
 5. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania elementów lub całości Aplikacji oraz Serwisu w celu tworzenia lub dystrybucji własnego oprogramowania oraz stron internetowych. Wszelkie teksty, materiały graficzne, funkcje interaktywne, logo, fotografie, pliki, oprogramowanie oraz wszystkie inne materiały w ramach Aplikacji, za wyjątkiem tych umieszczanych, udostępnianych i publikowanych przez Klientów, a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd i charakter Serwisu stanowią własność intelektualną DSM Intelligence. Podlegają one ochronie przez prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone dla DSM Intelligence. Wszystkie znaki towarowe, marki usług i nazwy towarowe stanowią własność DSM Intelligence. Bez wyraźnej zgody DSM Intelligence Klient nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.
 6. DSM Intelligence nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Klientów przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, czy dóbr osobistych. Wszelkie dane, w szczególności pliki, są udostępniane przez Użytkowników na ich odpowiedzialność, niebezpieczeństwo i ryzyko i zapewniają oni, iż przysługują im wszelkie prawa, w szczególności do udostępniania, upubliczniania, czy rozpowszechniania danych.
 7. Usługa świadczona jest na podstawie umowy, podpisanej przez DSM Intelligence oraz reprezentantów Klienta.
 8. Klient korzystając z Usługi, zgadza się na otrzymywanie wiadomości mailowych oraz wiadomości SMS, od DSM Intelligence.

II. Działanie aplikacji

 1. Klient wgrywa plik audiowizualny, w dowolnym formacie audio lub wideo, w Serwisie na podstronie https://platforma.e-transkryptor.eu/#/projekty/nowy-projekt. DSM Intelligence nie odpowiada za proces wgrywania pliku, jego przerwanie, lub wgranie nieprawidłowego pliku.
 2. Klient ma również możliwość podania linku do materiału audiowizualnego w serwisie https://www.youtube.com/. DSM Intelligence nie odpowiada za materiały znajdujące się w serwisie https://www.youtube.com/.
 3. Przed wgraniem pliku, Klient oświadcza iż dany materiał audiowizualny jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1. i art 5. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.). W przypadku podania linku do materiału audiowizualnego w serwisie https://www.youtube.com/ Klient dodatkowo oświadcza iż jest autorem podanego materiału audiowizualnego.
 4. Serwis rozpoczyna automatyczne tworzenie transkrypcji oraz dopasowywanie jej czasowo do wgranego materiału. Całkowity czas tworzenia transkrypcji, zdefiniowany jako czas od otrzymania przez Klienta powiadomienia w Serwisie o pomyślnym zakończeniu wgrywania pliku do otrzymania powiadomienia w Serwisie o zakończonej transkrypcji, jest nie dłuższy niż długość trwania danego materiału audiowizualnego.
 5. Po wgraniu materiału audiowizualnego przez Klienta, subskrypcja zostaje pomniejszona o całkowity czas trwania danego materiału audiowizualnego.
 6. Długość trwania materiału audiowizualnego określana jest na podstawie wgranego pliku.
 7. Wykonane Napisy będą każdorazowo zapisane w formacie umożliwiającym dokonywanie zmian przez Klienta.
 8. Klient posiada możliwość pobrania napisów w formatach takich jak: .srt, .sub, .sbv, .vtt, .stl, .ass, .dfxp.

III. Odpowiedzialność

 1. DSM Intelligence nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z :
  • korzystania przez Klienta z internetu o przepustowości łącza nie pozwalającej na dodanie pliku
   audio lub wideo w racjonalnym czasie,
  • dodania przez Zamawiającego pliku audio lub wideo o niskiej jakości dźwięku, uniemożliwiającej
   jego prawidłową transkrypcję,
   • Poprzez niskiej jakości dźwięk rozumie się dźwięk, z którego słuchającemu go człowiekowi ciężko jest zrozumieć wypowiadane słowa.
  • błędów systemu operacyjnego (jego konfiguracji),
  • błędów przeglądarki internetowej,
  • błędów Klienta,
  • innych przyczyn, nie mających swych źródeł w Aplikacji.

IV. Zmiany Serwisu i Regulaminu

 1. W każdym czasie DSM Intelligence zastrzega sobie prawo do rozszerzenia lub zredukowania funkcjonalności Serwisu oraz zmiany zapisów Regulaminu.
 2. DSM Intelligence zobowiązany jest dochować wszelkiej wymaganej staranności w celu zachowania pełnej funkcjonalności Serwisu i zabezpieczenia danych. DSM Intelligence nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub funkcjonalności Serwisu w wyniku bezprawnych działań osób trzecich, Siły wyższej albo złej obsługi przez operatorów telekomunikacyjnych.

V. Przetwarzanie Danych osobowych

 1. Polityka Prywatności Serwisu, oraz Klauzula Informacyjna znajdują się odpowiednio na stronach: https://e-transkryptor.eu/polityka-prywatnosci/ oraz https://e-transkryptor.eu/klauzula-informacyjna/ i stanowią załączniki do Regulaminu.