Regulamin wersji demo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI ETRANSKRYPTOR W WERSJI DEMO

I. Postanowienia ogólne

 1. Przyjmuje się następujące definicje:
  • DSM Intelligence – DSM Intelligence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000859096, posiadająca nadane numery: REGON 38697915700000 oraz NIP 542-340-85-44.
  • Serwis – strona internetowa eTranskryptor, dostępna pod adresem URL: https://demo.etranskryptor.eu oraz każdym innym, będącym kontynuacją bądź uzupełnieniem tego adresu URL.
  • Usługa – usługa transkrypcji, generowania napisów lub jakakolwiek inna usługa świadczona przez Serwis.
  • Aplikacja – oprogramowanie eTranskryptor w wersji demo, do którego pełne prawa majątkowe posiada firma DSM Intelligence, służące do realizacji zleconej Usługi, dostępne w Serwisie.
  • Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunku korzystania z Aplikacji.
  • Użytkownik – użytkownik aplikacji eTranskryptor w wersji demo.
  • Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia.
  • Doradca – osoba fizyczna wskazana przez DSM Intelligence do pełnienia roli osobistego doradcy w Serwisie. Każdemu Klientowi, posiadającemu konto w Serwisie, przydzielany jest osobisty doradca.
  • Napisy – napisy wygenerowane automatycznie przez Aplikację, dopasowane czasowo do danego materiału audiowizualnego.
  • Dane osobowe – e-mail, numer telefonu, imię użytkownika.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 września 2020 r.
 3. Niniejszy regulamin to zbiór obejmujący zasady korzystania z Aplikacji, regulujący prawa i obowiązki Użytkowników i DSM Intelligence, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień i stosowaniem się do niniejszego Regulaminu.
 5. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania elementów lub całości Aplikacji oraz Serwisu w celu tworzenia lub dystrybucji własnego oprogramowania oraz stron internetowych. Wszelkie teksty, materiały graficzne, funkcje interaktywne, logo, fotografie, pliki, oprogramowanie oraz wszystkie inne materiały w ramach Aplikacji, za wyjątkiem tych umieszczanych, udostępnianych i publikowanych przez Użytkowników, a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd i charakter Serwisu stanowią własność intelektualną DSM Intelligence. Podlegają one ochronie przez prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone dla DSM Intelligence. Wszystkie znaki towarowe, marki usług i nazwy towarowe stanowią własność DSM Intelligence. Bez wyraźnej zgody DSM Intelligence Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.
 6. DSM Intelligence nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Użytkowników przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, czy dóbr osobistych. Wszelkie dane, w szczególności pliki, są udostępniane przez Użytkowników na ich odpowiedzialność, niebezpieczeństwo i ryzyko i zapewniają oni, iż przysługują im wszelkie prawa, w szczególności do udostępniania, upubliczniania, czy rozpowszechniania danych.
 7. Usługa świadczona jest na podstawie umowy, podpisanej przez DSM Intelligence oraz reprezentantów Klienta.
 8. Użytkownik korzystając z Usługi, zgadza się na otrzymywanie wiadomości mailowych oraz wiadomości SMS, od DSM Intelligence.

II. Zasady zamawiania Usługi

 1. Użytkownik składa prośbę o dostęp do Serwisu, za pomocą formularza dostępnego na stronie https://etranskryptor.eu/przetestuj/. Aby wysłać formularz, Użytkownik musi wpisać w nim swój adres email oraz nazwę instytucji. Po pomyślnej weryfikacji, przez DSM Intelligence, Klient otrzymuje darmowe konto testowe, a na jego adres e mail zostaje wysłany link aktywacyjny.
 2. Założenie konta w Serwisie jest darmowe.
 3. W ramach bezpłatnej wersji demo, Użytkownik otrzymuje subskrypcję, która jest ważna równo miesiąc od dnia otrzymania wiadomości mailowej, zawierającej link aktywacyjny.
 4. Zawarcie umowy następuje w momencie pomyślnej weryfikacji Użytkownik przez DSM Intelligence i wysłaniu wiadomości mailowej z linkiem aktywacyjnym na jego adres mailowy.
 5. Użytkownik korzystając z Usługi, nie zobowiązuje się do zakupu wersji komercyjnej.

III. Działanie aplikacji

 1. Użytkownik wgrywa plik audiowizualny, w dowolnym formacie audio lub wideo, w Serwisie na podstronie https://demo.e-transkryptor.eu/#/projekty/nowy-projekt. DSM Intelligence nie odpowiada za proces wgrywania pliku, jego przerwanie, lub wgranie nieprawidłowego pliku.
 2. Użytkownik ma również możliwość podania linku do materiału audiowizualnego w serwisie https://www.youtube.com/. DSM Intelligence nie odpowiada za materiały znajdujące się w serwisie https://www.youtube.com/.
 3. Przed wgraniem pliku, Użytkownik oświadcza iż dany materiał audiowizualny jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1. i art 5. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.). W przypadku podania linku do materiału audiowizualnego w serwisie https://www.youtube.com/ Użytkownik dodatkowo oświadcza iż jest autorem podanego materiału audiowizualnego.
 4. Serwis rozpoczyna automatyczne tworzenie transkrypcji oraz dopasowywanie jej czasowo do wgranego materiału. Całkowity czas tworzenia transkrypcji, zdefiniowany jako czas od otrzymania przez Użytkownik powiadomienia w Serwisie o pomyślnym zakończeniu wgrywania pliku do otrzymania powiadomienia w Serwisie o zakończonej transkrypcji, jest nie dłuższy niż długość trwania danego materiału audiowizualnego.
 5. Po wgraniu materiału audiowizualnego przez Użytkownika, subskrypcja zostaje pomniejszona o całkowity czas trwania danego materiału audiowizualnego.
 6. Długość trwania materiału audiowizualnego określana jest na podstawie wgranego pliku.
 7. Wykonane Napisy będą każdorazowo zapisane w formacie umożliwiającym dokonywanie zmian przez Użytkownika.
 8. Użytkownik posiada możliwość pobrania napisów w formatach takich jak: .srt, .sub, .sbv, .vtt, .stl, .ass, .dfxp.

IV. Rezygnacja z usługi

 1. Rezygnację przez Użytkownika z wykonanej Usługi należy zgłosić poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w Serwisie lub poprzez przez bezpośredni kontakt telefoniczny bądź mailowy z Doradcą.
 2. W przypadku rezygnacji z Usługi, zostają usunięte wszelkie wgrane materiały przez Użytkownika oraz wszystkie wygenerowane napisy.

V. Odpowiedzialność

 1. DSM Intelligence nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonej Usługi, ponieważ Usługa jest wersją próbną finalnego produktu i jest ona usługą darmową.

VI. Zmiany Serwisu i Regulaminu

 1. W każdym czasie DSM Intelligence zastrzega sobie prawo do rozszerzenia lub zredukowania funkcjonalności Serwisu oraz zmiany zapisów Regulaminu.
 2. DSM Intelligence zobowiązany jest dochować wszelkiej wymaganej staranności w celu zachowania pełnej funkcjonalności Serwisu i zabezpieczenia danych. DSM Intelligence nie ponosi jednakże odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, a także utratę danych lub  funkcjonalności Serwisu w wyniku bezprawnych działań osób trzecich, Siły wyższej albo złej obsługi przez operatorów telekomunikacyjnych.

VII. Przetwarzanie Danych osobowych

 1. Polityka Prywatności Serwisu, oraz Klauzula Informacyjna znajdują się odpowiednio na stronach: https://e-transkryptor.eu/polityka-prywatnosci/ oraz https://e-transkryptor.eu/klauzula-informacyjna/ i stanowią załączniki do Regulaminu.